top of page

Sözleşmeli Öğretmenlerin Rapor Kesintisi

Memurun Almış Olduğu Rapor Neticesinde Maaşından Kesinti Yapılmasında Sözleşmeli Personel ile Kadrolu Personel Arasında Fark Var Mı?

Bu konuda sözleşmeli personel ile kadrolu personel arasında fark vardır. Kadrolu personel için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununu Madde 158 de Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri, hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar % 25 eksik ödenir Anlaşılacağı üzere kadrolu personel için bir takvim yılı içinde 7 günün üzerinde alacağı raporlarda kesinti yapılacağı belirtilmiştir.

Sözleşmeli personel ise 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Bakanlar Kurulu Kararının 10. maddesinde Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür. (Buradaki 30 gün sayısı Danıştay kararı ile kaldırılmış ve 657 sayılı devlet memurları kanununda belirtildiği 40 gün olarak düzenlenmiştir. 40 gün üstü alınan raporlar kurul raporu olmalıdır. Kurul raporları da kesinti yapılmamaktadır. )

 

Sözleşmeli personel kaç gün rapor alırsa maaşından kesinti olur ?

Sözleşmeli personel rapor aldığında "Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür." denir buradan anlaşılacağı gibi maaşından bir kesinti olmayacak, sadece Sosyal Güvenlik Kurumunun ödemiş olduğu iş göremezlik ödeneği kadar bir düşüş olacaktır.

Sözleşmeli personelin hastalık raporu alması halinde 2 günden fazla almış olduğu raporlarda iş göremezlik ücreti düşer. Eğer sözleşmeli personel 5 gün rapor aldıysa 5 gününü tamamı da maaşından kesinti olur. Sözleşmeli personel 3 günlük iş görmezlik parası almaya hak kazanır. Diğer 2 günde ise kendisine ödeme yapılmaz. Günlük iş görmezlik ücreti ise ayakta tedavilerde günlük kazancın üçte ikisi kadardır.

Burada da şöyle bir hesaplama yapılırsa

  • Prime esas kazancı 4500 TL

  • Günlük kazancı 4500/30= 150 TL

  • Bir günlük iş göremezlik ödeneği ise 150*2/3=100 TL olur.

bottom of page