top of page

Öğretmen 8 Yıla 1 Kademe  İşlemleri

657 sayılı Kanunun 64. maddesinde yer alan hüküm uyarınca verilen 8 yıl boyunca disiplin cezası almamış olanlara verilen kademe uygulaması, memurun göreve başlama tarihinde verilmelidir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 64. maddesine 2011 yılında şu hüküm eklenmiştir:

 

Kademe ve kademe ilerlemesi:

Madde 64 -Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir. 

 

Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır.

72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburi olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.

Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

Bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar.

Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler.

Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir"

"Bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar."

DEĞERLENDİRME

Yukarıdaki madde gereğince devlet memurları kademe ilerlemesine hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar.

Ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Geçiş hükümleri" başlıklı Geçici 36. maddesine göre kademe ilerlemesinde kanunun yürürlük tarihi esas alınacaktır. Buna göre 6111 sayılı Kanun (8 yıla bir kademe düzenlemesini getiren kanun) yayımlanmadan önce son bir, iki, üç, dört, beş yıllık sicil not ortalaması 90 ve yukarı olan personelin kademe ilerlemesi alması için esas alınacak süre bu kanunun yürürlük tarihi olan 25/02/2011 tarihidir.

Geçiş hükümlerinin uygulama dönemi bittikten sonra ise göreve başlama tarihi esas alınarak sekiz yıl boyunca disiplin cezası almayanlara bir kademe ilerlemesi verilecektir.

bottom of page