top of page

Yeni atanan öğretmenin adaylığı ne zaman kalkar?

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun "Öğretmenlik" başlıklı 43. maddesi 6. fıkrasında 2014 yılı Mart ayında yapılan değişiklikle; "Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanırlar. ....." hükümleri ile aday öğretmenlerin adaylık işlemlerine; öncelikle performans değerlendirmesine göre başarılı olmak, yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girme sistemi getirilmiştir.

Milli Eğitim Temel Kanununun "Öğretmenlik" başlıklı 43. maddesi 11. fıkrasındaki; "Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aday memurluk ile ilgili hükümleri aday öğretmenler hakkında uygulanmaz." hükümleri ile aday öğretmenlerle ilgili iş ve işlemler söz konusu bu 43. madde kapsamında değerlendirilecektir.

MEB, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 11.12.2014 tarih ve 6370876 sayılı yazıları ile Bakanlık Teşkilat Kanununda yapılan değişiklik uyarınca, 657'de yer alan adaylık eğitimleriyle ilgili tüm hükümlerin uygulanamaz hale geldiğini belirterek 14 Mart 2014'ten sonra atanan öğretmenler için, tüm adaylık eğitimlerini iptal ettiğini il milli eğitim müdürlüklerine bildirmişti.

ÖĞRETMENLERİN ADAYLIK SÜRECİ İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNE KONULDU

Akabinde 17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yayınlanmış adaylık eğitimleri ile ilgili iş ve işlemler açıklanmıştır.

ÖĞRETMENLERİN ADAYLIK SÜRECİ İLE İLĞİLİ PERFORMANS DEGERLENDİRMELERİ YAPILMAYA BAŞLANDIMilli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin adaylık işlemleri ile ilgili hükümleri, 14.03.2014 tarihinden sonra ilk defa atanan aday öğretmenler hakkında uygulanacaktır.

14.03.2014 tarihi ila 05.02.2015 tarihleri arasında ilk ataması yapılan 55 bin civarında aday öğretmenlerin birinci performans değerlendirmesi 15.05.2015 tarihine, ikinci performans değerlendirmesi ise 12.06.2015 tarihine kadar yapılacak. Bu hususlarla ilgili iş ve işlemlerin nasıl yapılacağını MEB, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 21.04.2015 tarih ve 4248950 sayılı yazıları ile il milli eğitim müdürlüklerine bildirmiştir.

ÖĞRETMENLERİN ADAYLIK SÜRECİ İLE İLĞİLİ YAZILI VE/VEYA SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ AÇIKLANMADI

14.03.2014 tarihinden önce atanan öğretmenlere ise Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

Aynı yazıda ikinci ve üçüncü değerlendirmelerinin ise takip eden dönemde Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde gerçekleştirileceği açıklanmıştır.

Performans değerlendirmelerinden sonra başarılı bulunan aday yazılı ve/veya sözlü sınava alınacaktır.

ADAYLIĞI ÖĞRETMEN OLMADAN ÖNCE KALDIRILAN ÖĞRETMENLERİN ADAYLIK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE YAYINLADI

İŞTE GENELGEDEKİ AYRINTILAR;

Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Aday öğretmenlerin adaylık sürecine ilişkin ilgililerden alman yazılı ve sözlü görüş talepleri ile bu süreçte karşılaşılabilecek muhtemel tereddütleri en aza indirebilmek bakımından aşağıda belirtilen açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

14.03.2014 TARİHİNDEN SONRA MEB'E ÖĞRETMEN OLARAK ATANANLAR ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNE TABİ OLACAKLARa)Bakanlığımız öğretmen kadrolarına ilk defa atanmadan önce ilgili mevzuatına göre devlet memurluğunda adaylıkları kaldırılanlardan;

1) 14.03.2014 tarihinden sonra atanmış olanlar Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği aday öğretmenlere ilişkin hükümlerine tabi tutulacaklardır.

14.03.2014 TARİHİNDEN SONRA MEB'E ÖĞRETMEN OLARAK ATANANLARDAN SEHVEN ADAYLIKLARI KALDIRILANLARIN ONAYLARI İPTAL EDİLECEK

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 43 üncü maddesinin sekizinci ve dokuzuncu fıkralarında yer alan hükümlere rağmen; bazı valiliklerce 30.01.1995 tarihli ve 2423 sayılı Tebliğler Dergisinde Yayımlanın Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin 43 üncü maddesi ve 07/04/2006 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.01.08.25-1147/32425 sayılı Bakanlık görüşü doğrultusunda işlem yapılarak aday öğretmenlerin adaylıklarının kaldırıldığı Bakanlığımıza yapılan yazılı ve sözlü müracaatlardan anlaşılmıştır. Aday öğretmenler nezdinde telafisi mümkün olmayan zararlara neden olabilecek bu uygulama sonucunda oluşturulan adaylık kaldırılmasına ilişkin onaylar iptal edilerek, bu aday öğretmenler 12.06.2015 tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğin geçici 6. ncı maddesi kapsamında performans değerlendirme sürecine tabi tutulacaklardır.

14.03.2014 TARİHİNDEN ÖNCE MEB'E ÖĞRETMEN OLARAK ATANANLAR ESKİ YÖNETMELİĞE TABİ OLACAKLAR

2) Göreve başlama tarihlerine bakılmaksızın 14.03.2014 tarihinden önce Bakanlığımız öğretmen kadrolarına atanmış olanlar hakkında 30.01.1995 tarihli ve 2423 sayılı Tebliğler Dergisinde Yayımlanın Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin 43 üncü maddesi ve07/04/2006 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.01.08.25-1147/32425 sayılı Bakanlık görüşü doğrultusunda işlem yapılacaktır.

14.03.2014 TARİHİNDEN ÖNCE MEB'E ÖĞRETMEN OLARAK ATANIP HERHANGİ BİR ŞEKİLDE ÖĞRETMENLİKTEN AYRILANLAR ESKİ YÖNETMELİĞE TABİ OLACAKLAR

b) 14.03.2014 tarihinden önce atandığı halde göreve başlamayan veya adaylığı kaldırılmadan görevinden ayrılanlar, ikinci defa Bakanlığımız öğretmen kadrolarına atanmaları halinde 30.01.1995 tarihli ve 2423 sayılı Tebliğler Dergisinde Yayımlanın Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe tabi tutulacaklardır.

BUNLARIN ADAYLIK SÜRESİ; İLK DEFA GÖREVE BAŞLAMA TARİHİNDEN, GÖREVDEN AYRILMA TARİHİNE KADAR GEÇEN SÜRELER BİRLİKTE HESAPLANARAK BELİRLENECEK

Bu kapsamdaki aday öğretmenlerin adaylık süresinin hesaplanmasında; 24.01.2011 tarihli ve 24232 sayılı Devlet Personel Başkanlığının mütalaası doğrultusunda ilk defa göreve başlama tarihinden, görevden ayrılma tarihine kadar geçen süreler birlikte hesaplanacaktır.

BUNLARDAN İKİ YILINI DOLDURMUŞ OLANLARIN ADAYLIKLARI HÜKMEN KALDIRILACAK

İki yılı doldurmuş olmaları halinde Devlet Personel Başkanlığının 14.01.2014 tarihli ve 24381 sayılı mütalaası gereğince adaylıkları hükmen kaldırılarak, adaylık süresi içerisinde alınamayan adaylık eğitiminin de hizmet içi eğitim yoluyla tamamlanması sağlanacaktır.

11.04.2012 TARİHİNDEN ÖNCE ADAYLIĞI KALDIRILAN YADA ADAYLIK EĞİTİMİNE BAŞLAYIP ÖZEL ÖRETİM KURUMLARINDA ÖĞRETMEN İKEN ADAYLIKLARI KALDIRILANLAR ADAY ÖĞRETMEN STATÜSÜNDE SAYILMAYACAKLAR

c) Özel öğretim kumrularında görevli iken 23.06.1985 tarih ve 18790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliği ve buna bağlı olarak hazırlanan 11.5.1993 tarih ve 54905 sayılı onayla yürürlüğe giren Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Eğitim Personelinin Adaylık Eğitimleri ile Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge ile başlayıp 1995 ve 2009 yıllarında aynı adla yeniden yürürlüğe konulan Yönergelere bağlı uygulamalara 11.04.2012 tarihli ve 3474 sayılı Makam Oluru ile son verilinceye kadar, Bakanlığımız tarafından hazırlanan mevzuata göre yine Bakanlığımız kadrolarına atanmış öğretmen adayları ile birlikte ve aynı sürece tabi olarak, adaylık eğitimlerini başarı ile tamamlayıp öğretmenlik mesleğinde adaylığı kaldırılmış öğretmenler Bakanlığımız öğretmen kadrolarına atandıklarında, göreve başlama tarihlerine bakılmaksızın; bu kurumlarda adaylıklarının kaldırıldığını resmi kurumlar tarafından verilmiş belge ile ispatlamaları kaydıyla, aday öğretmen statüsünde sayılmayacaklardır.

BUNLARIN DEVLET MEMURLUĞUNDAKİ ADAYLIKLARI BİR YILIN SONUNDA KALDIRILACAK

Devlet memurluğundaki adaylıkları ise asgari adaylık süresi olan bir yılın sonunda kaldırılacaktır. 11.04.2012 tarihli ve B.08.0.ÖÖG.0.01.00.00.010.06.01/3497 sayılı yazı gereğince bu tarihten önce adaylık eğitimlerine başlamış olup bu tarihten sonra adaylığı kaldırılması uygun görülenler de bu kapsamda değerlendirilecektir.

DAHA ÖNCE ÖĞRETMEN, ÖĞRETİM ÜYESİ VB OLANLAR ADAYLIK SÜRECİNE TABİ TUTULMAYACAK

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yaparken eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadroda adaylıkları kaldırılmış olanlarla, devlet üniversitelerinde en az iki yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak görev yaptıktan sonra bu görevlerden ayrılanlar ile halen görev yapmakta olanların Bakanlığımız öğretmen kadrolarına atanmaları halinde göreve başlama tarihlerine bakılmaksızın Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan adaylık sürecine tabi tutulmadan göreve başlama tarihi esas alınarak adaylıkları kaldırılacaktır.

HER İKİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ EN GEÇ 12.06.2015 TARİHİNE KADAR TAMAMLANACAK

d) 21.04.2015 tarihli ve 20299796/360/4248950 sayılı yazıda belirtilen performans değerlendirme sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen kabul edilir mazeretleri nedeniyle belirli bir süre görevde bulunamayan aday öğretmenlerin görev başında bulunacağı süreyi bildiren yazılı beyanları da dikkate alınarak, her iki performans değerlendirmesinin de görev başında bulundukları süre içerisinde en geç 12.06.2015 tarihine kadar tamamlanması sağlanacaktır.

İKİ AY FİİLİ ÇALIŞMA ŞARTINI YERİNE GETİREMEYEN ADAY ÖĞRETMENLER ÇALIŞMA ŞARTINI YERİNE GETİRDİĞİ ANDA DEĞERLENDİRİLECEKLER

e) 14.03.2014 tarihinden sonra atanarak Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geriye dönük iki ay fiilen çalışma şartını yerine getiremeyenler Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğin 16 ncı maddesi kapsamında uygulamaya tabi tutulacaktır. Bu kapsamdaki aday öğretmenlerin iki ay fiili çalışma şartını yerine getirdiği ilk dönemde birinci değerlendirmeleri, takip eden dönemde ise iki aylık fiili çalışmışlık şartını sağlamak kaydı ile ikinci ve üçüncü değerlendirmeleri yapılacaktır.

ADAYLIK DOSYASI HAZIRLANMASI KALDIRILDI

f) 30/01/1995 tarihli ve 2423 sayılı Tebliğler Dergisinde Yayımlanın Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelikte yer alan adaylık eğitimleri, aday öğretmenin yetiştirilmesine ilişkin programlar ve 26/07/1995 tarihli ve B.08.PGM.0.23.01.03-4/1727-91179 (1995/55) sayılı Genelgede yer alan adaylık dosyası hazırlamaya ilişkin hükümler bilindiği gibi, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin yayımlanmasından sonraki adaylık sürecinde yer almamaktadır. Adaylar meslek öncesi eğitimlerindeki kazanımları, eğitim kurumu yöneticileri ve danışman öğretmenlerin katkıları ile meslek içinde kadrolarının gerektirdiği görevleri ifa ederken performansları değerlendirilecek, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre adaylık süreci tamamlanacaktır. Bu bağlamda adaylık sürecinde aday öğretmenlere, amirleri tarafından ilgili mevzuatında öğretmenlere yüklenmiş görev ve sorumluklar dışında bir görev ve sorumluluk yüklenmemesi, bu sınırlar içerisinde kalınarak sürecin sağlıklı şekilde sürdürülmesi sağlanacaktır.

428 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Aşağıda tarafımızca hazırlanan hazır günlük planların listesi bulunmaktadır. Alfabetik sırayı takip ederek branşları inceleyebilirsiniz. Arapça Branşı Hazır Ders Planları ​ Arapça Dersi (Ortaokul) Ara

bottom of page