top of page

Öğretmen Hizmet İçi Eğitim Yolluk ve Yevmiye İşlemleri

Görev mahalli dışında düzenlenen temel ve hazırlayıcı eğitimler ile hizmetiçi eğitime katılan kadrolu/sözleşmeli öğretmenler ile aday öğretmenlere, katılmış oldukları hizmetiçi eğitimler nedeniyle Harcırah kanunun 14. maddesi gereğince aynı kanunun 42. maddesine göre yol masrafı ve geçici görev gündeliği ödenmesi gerekmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Yolluk Giderleri ve Gündelikleri" başlıklı 177. maddesinde; "Bu Kanun hükümlerine tabi Devlet memurlarından bir görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yol giderleri ve gündelikleri, yolluklar hakkındaki özel kanun hükümlerine göre ödenir.

Sözleşmeli olarak çalıştırılanların yol masrafları ile gündelikleri sözleşmelerindeki şartlara göre ödenir." hükmüne yer verilmiştir.

6245 sayılı Harcırah Kanununun "Yurtiçi ve yurtdışında kurslara katılanlara verilecek gündelik" başlıklı 37. maddesinin 1.fıkrasında; "Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeliği verilir." hükmüne yer verilmiştir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 4. maddesi 2. fıkrasında; "Görev yeri dışına geçici olarak gönderilenlerin gündelik ve yol giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinde saptanan süreyi ve 1 inci derece Devlet memurlarına ödenen harcırah miktarını aşmamak üzere sözleşmelerde belirtilir." hükmüne yer verilmiştir.

 

Aynı zamanda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında görev yapmakta olan sözleşmeli öğretmenlerin imzalamış oldukları hizmet sözleşmesinin 5.maddesinde; "Sözleşmeli öğretmen, görev yeri dışında geçici olarak görevlendirildiğinde gündelik ve yol giderleri, unvanı, hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali kadrolu öğretmen esas alınarak, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile tespit edilen esaslara göre hesaplanır." hükmüne yer verilmiştir.

6245 Sayılı Harcırah Kanununun "Muvakkat vazife harcırahı (Yol masrafı ve yevmiye)" başlıklı 14. maddesindeki; "Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur:


1. Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadiyle muvekkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere;" hükmü uyarınca memuriyet mahalli dışında görevlendirilenlere geçici görev yolluğu ödeneceği ifade edilmiştir.

GEÇİCİ GÖREV GÜNDELİĞİ NASIL HESAPLANACAK?

6245 Sayılı Harcırah Kanununun "Geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami süre" başlıklı 42. maddesindeki; "Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler:


a. Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.
b. Yurtdışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında ödenir.
Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu müddetleri veya gündelik miktarını artırmaya neden olamaz.


Gündelikleri 33 üncü maddenin (b) fıkrasına göre tespit edilenlerle, 50 nci maddede sayılanlar etüd ve inşaat maksadıyla arazi üzerinde bilfiil çalışan yüksek mühendis, mühendis, jeolog, fen memuru, desinatör, topograf ve bunlarla birlikte çalışmaları zorunlu bulunan diğer memur ve hizmetliler; Hükümeti temsilen uluslararası konferanslara katılanlar; kalkınmada birinci derecede öncelikli illerde terörle mücadele kapsamında operasyonel faaliyetlerde takviye kuvvet olarak geçici görevlendirilen Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli hakkında bu madde hükmü uygulanmaz." hükümlerine göre hesaplanarak geçici görev gündeliği ödenmektedir.

Örneğin; Milli Eğitim Bakanlığının 14.06.2019 tarih ve 11270957 sayılı yazısının ve 26.08.2019 tarih ve 15329644 sayılı yazısının 7. maddesinde, 26.08.2019 tarih ve 15329176 sayılı yazısının 12. maddesinde, "Seminerler, zorunlu olmadıkça katılımcılara yoluk-yevmiye gerektirmeyecek şekilde il veya ilçe merkezlerinde yapılabilecektir. Eğiticilerin yolluk-yevmiye ve ek ders ücretleri Valiliklerce karşılanacaktır." açıklamalarına yer verilerek yolluk ve yevmiyelerin ödenmek zorunda olduğundan dolayı yolluk ve yevmiye gerektirmeyecek şekilde hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi emredilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığının 17.07.2019 tarih ve 13600650 sayılı yazılarında; "Eğitim faaliyetinin düzenleneceği il merkezi dışından katılanlara yolluk ve yevmiyeleri ilgili makam onayında belirtilen usulde ödenecektir." açıklamalarına yer verilerek görev mahalli dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerine katılanlara yolluk ve yevmiye ödenmesi emredilmiştir.

Bu nedenle, görev mahalli dışında düzenlenen temel ve hazırlayıcı eğitimler ile hizmetiçi eğitimlere katılan kadrolu/sözleşmeli öğretmenler ile aday öğretmenlere, katılmış oldukları hizmetiçi eğitimler nedeniyle Harcırah kanunun 14. maddesi gereğince aynı kanunun 42. maddesine göre hazırlanan "2019 yılı harcırah ödemelerine ilişkin açıklamalara" göre hesaplanacak olan yol masrafı ve geçici görev gündeliği ödenmesi gerekmektedir.

SEMİNER YEVMİYE VE YOLLUK DİLEKÇE ÖRNEĞİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

bottom of page