top of page

Öğretmen Mazeret İzni İşlemleri

Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesinde memurlar için öngörülen izin çeşitleri şu şekilde açıklanmıştır.

Madde 5 İzin Çeşitleri

a) Yıllık izin,
b) Mazeret izni,
c) Hastalık ve refakat izni,
ç) Aylıksız izin,
d) Diğer izinler.

,
Milli Eğitim İzin Yönergesi Madde 6 da ise bu izinlerin kimler tarafından verileceği şu şekilde açıklanmıştır.

a) Merkez teşkilâtında;
1) Müsteşar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, bakanlık müşavirleri ve Özel Kalem Müdürüne Bakan,
2) Müsteşar yardımcıları ve İç Denetim Birimi Başkanına Müsteşar,
3) Diğer birim amirlerine bağlı oldukları müsteşar yardımcısı,
4) Grup başkanlarına birim amirleri,
5) Diğer memurlara grup başkanları,

b) Taşra teşkilâtında:
1) İl millî eğitim müdürlerine vali, ilçe millî eğitim müdürlerine kaymakamlar,
2) İl millî eğitim müdür yardımcıları ve il eğitim denetmenlerine il millî eğitim müdürleri,
3) Şube müdürleri, tesis müdürleri ve okul müdürlerine bağlı oldukları il/ilçe millî eğitim müdürleri,
4) Diğer memurlardan il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görev yapanlara şube müdürleri, eğitim kurumlarında görev yapanlara eğitim kurumu müdürleri,

c) Yurt dışı teşkilâtında;
1) Eğitim müşavirlerine büyükelçiler,
2) Eğitim ataşelerine başkonsoloslar, tarafından verilir.

Okul Müdürü Mazeret İzni Verebilir Mi?

Milli Eğitim İzin Yönergesi Madde 10 da Mazeret İzinleri ile ilgili şu bilgiler yer almaktadır.

(1) Verilmesi zorunlu olan mazeret izinleri şunlardır:
a) Kadın memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Sağlık durumu uygun olduğu takdirde hekimin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışabilir. Bu durumda, kadın memurun fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir.
b) Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.
c) Doğumun beklenen tarihten sonra gerçekleşmesi halinde, fazladan geçen süreler doğum sonrası analık izni süresinden düşülmez.
ç) Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.
d) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.
e) Erkek memura, isteği üzerine eşinin doğum yapması nedeniyle doğum tarihinden itibaren on gün izin verilir.
f) Memura, isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde evlilik tarihinden itibaren yedi gün izin verilir.
g) Memura, isteği üzerine eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü halinde ölüm tarihinden itibaren yedi gün izin verilir.

(2) Amirin takdirine bağlı olan mazeret izinleri şunlardır:
a) Birinci fıkrada belirtilen hallerden başka, memurlara mazeretleri nedeniyle bir yıl içinde toptan veya kısım kısım olarak on gün izin verilebilir.
b) Memura, zorunluluk halinde ve memurun gelecek yıl kullanacağı yıllık izninden düşülmesi şartıyla ikinci defa on gün mazeret izni verilebilir. Bu izin öğretmenlere verilmez.

Birinci fıkraya göre verilecek mazeret izinleri memurun isteği üzerine 6 ncı maddede belirtilen amirler, ikinci fıkraya göre verilecek mazeret izinleri ise memurun isteği üzerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (C) fıkrasında belirtilen amirler tarafından verilir.

Yukarıda da görüleceği gibi mazeret izinleri kendi içinde ikiye ayrılır.

 

Bunlar

1) Verilmesi Zorunlu Olan Mazeret İzinleri
2) Amirin Takdirine Bağlı Olan Mazeret İzinleri

1) Verilmesi Zorunlu Olan Mazeret İzinleri

Bunlar yukarıda da belirtildiği gibi kadın memura verilecek doğum öncesi ve doğum sonrası izinler, süt izni, babalık izni, memurun kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde verilen izin ve ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde alınacak izinlerdir. Bu izinlerde kurum amirinin herhangi bir şekilde müdahale bulunmayarak oluşan şartlara göre verilen izinleridir.

 

2) Amirin Takdirine Bağlı Olan Mazeret İzinleri

Bu gibi durumlarda memurun Amirin Takdirine Bağlı Mazeret izni alması gerekmektedir.

Memur eğer öğretmen ise toplam 10 gün mazeret izin hakkı varken eğer memur ise 20 gün hakkı bulunmaktadır.

Memurun eğer amirin takdirine bağlı mazeret izni alacaksa bunu okul müdürü veremez. Devlet Memurları Kanunu Madde 104 de şu açıklama yer almaktadır. Merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.

 

Madde 104 de anlaşılacağı gibi okul müdürünün amirin takdirine bağlı mazeret izni vermeye yetkisi bulunmamaktadır.

MAZERET İZNİ DİLEKÇE ÖRNEĞİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

bottom of page