top of page

Sözleşmeli öğretmenin izin süresi kaç gündür?

Sözleşmeli personelin kamuda istihdam edilme şekline göre bu durum değişir. Eğer sözleşmeli personel Milli Eğitim Bakanlığında bağlı olarak öğretmen veya okul idaresinde görev yapıyorsa 657 sayılı devlet memurları kanunu 103. maddesine göre Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar.

 

Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Öğretmen veya okul idaresinde görev yapıyorsa sadece yaz tatilinde ve dinlenme tatillerinde izinli sayılır ve ekstra izni yoktur.

Sözleşmeli personel Milli Eğitim Bakanlığı dışında kurumlarda görev yapıyorsa bu durumda 657 sayılı devlet memuru kanununda 1 ile 10 yıl arasında hizmet süresi olanların 20 gün; 10 yıl ve üstü hizmet süresi olan memurun yıllık izin süresi 30 gündür şeklinde belirtilmiştir. Kurum amirinin izni dahilinde iznini kullanabilir.

 

Memurun Almış Olduğu Rapor Neticesinde Maaşından Kesinti Yapılmasında Sözleşmeli Personel ile Kadrolu Personel Arasında Fark Var Mı?

Bu konuda sözleşmeli personel ile kadrolu personel arasında fark vardır. Kadrolu personel için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununu Madde 158 de Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri, hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar % 25 eksik ödenir Anlaşılacağı üzere kadrolu personel için bir takvim yılı içinde 7 günün üzerinde alacağı raporlarda kesinti yapılacağı belirtilmiştir.

Sözleşmeli personel ise 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Bakanlar Kurulu Kararının 10. maddesinde Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür. (Buradaki 30 gün sayısı Danıştay kararı ile kaldırılmış ve 657 sayılı devlet memurları kanununda belirtildiği 40 gün olarak düzenlenmiştir. 40 gün üstü alınan raporlar kurul raporu olmalıdır. Kurul raporları da kesinti yapılmamaktadır. )

bottom of page