top of page

Aday Öğretmen Disiplin Cezası

         Bilindiği üzere aday memurların disiplin cezası alma durumunda izlenen yol 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilmiştir.Aday öğretmenlerin durumu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığının görüşü aşağıda belirtilmiştir.

        657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 57. maddesinde yer alan; "Adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. " hükmü birlikte değerlendirerek "Aday öğretmen iken 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/D maddesinde tanımlanan fiillerden birisini işlemesi durumunda hakkında anılan yasanın 57 nci maddesi gereğince işlem yapılması gerekmektedir." 

                                   Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,

b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,

c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,

d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,

e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,

f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,

g) (Mülga fıkra: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete - 6111/111 md.)

h) (Mülga fıkra: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete - 6111/111 md.)

ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

bottom of page