top of page

Yetiştirme Kursları Soru Cevap

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan yönetici ve öğretmenlere hangi mevzuat kapsamında ek ders ödemesi yapılmaktadır?

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Ve Yaygın Eğitimi Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin "Kurs giderleri" başlıklı 20. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Kursta görevli yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders ücretlerine ilişkin hususlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşme ile 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında belirlenir." hükümlerine göre Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara göre ek ders ödemeleri yapılacaktır.

1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan ve 16/12/2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Yetiştirme, okuma - yazma ve uyum kursları" başlıklı 8. maddesine istinaden hafta sonu 10 saat, "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı maddesine istinaden hafta içi 30 saat Destekleme Ve Yetiştirme Kurslarında görev verilmesini öngörmektedir.

 

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan yönetici ve öğretmenler hafta sonu en fazla ne kadar derse girilebilir?

 

Bu sorunun cevabı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Yetiştirme, okuma - yazma ve uyum kursları" başlıklı 8. maddesinde yer almaktadır.

 

 

YETİŞTİRME KURSLARINDA ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERE HAFTA SONU EN FAZLA 10 SAATE KADAR DERS VERİLEBİLİR.

İşte ilgili madde;

"MADDE 8- (1) Bu Kararla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;

a) Ders yılı içinde;

1) İlgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılamadığı günler için dönem içinde veya dönem sonunda düzenlenen eğitim faaliyetleri ve yetiştirme programları ile ikinci yarıyıl sonunda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için düzenlenen yetiştirme kurslarında veya programlarında,

 

 

Görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar, ek ders görevi verilebilir.

(2) Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir. "

Hükümlerine göre; Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan öğretmen ve yöneticilere hafta sonu en fazla 10 saate kadar ders verilebilecektir.

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan yönetici ve öğretmenlerin hafta sonu 10 saatten fazla yada hem Cumartesi hem de Pazar günü derse girmeleri aşağıdaki kanunlara aykırıdır.

Anayasa'nın "Çalışma şartları ve dinlenme hakkı" başlıklı 50. maddesindeki; "Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.

 

Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.

Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.

Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir." hükümleri ile çalışanların hafta tatili kullanmaları temel haklar arasında sayılmaktadır.

Uluslararası Çalışma Teşkilatı'nca (İLO) hazırlanarak 17.11.1921 tarihinde kabul edilen Hafta Tatili Yapılması Hakkında 14 Sayılı Sözleşme, TBMM'ce de onaylanarak, 16.02.1946 günü bir iç hukuk kaynağı olarak çalışma hayatımıza kazandırılmıştır. 14 Sayılı Uluslararası Sözleşmenin 2. maddesinde; "İşçilere 7 günlük devrede fasılasız en az 24 saatlik izin verileceği," hükümleri bulunmaktadır.

394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun, tüm çalışanların hafta tatilini düzenlemek üzere yürürlüğe konmuştur. 394 sayılı Kanun'un 1. maddesindeki; "On bin veya on binden fazla nüfusu havi şehirlerde alelumum fabrika, imalathane, tezgah, dükkan, mağaza, yazıhane, ticarethane, sınai ve ticari bilumum müessesat ve tevabiinin haftada bir gün tatili faaliyet etmeleri mecburidir." hükümleri ile belirtilen işyerlerinde işçi ve esnaf (bağımsız çalışanların) olarak çalışmakta olanlara haftada bir gün tatil (izin) verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

 

 

394 sayılı Kanun'un 2. maddesindeki; "Resmi devairle umumi, hususi, ticari ve sınai herhangi bir müessesede müstahdemini ve ameleyi haftada altı günden fazla çalıştırmak memnudur." hükümleri ile de resmi dairelerde ve devlete bağlı tüm işyerlerinde çalışanlara haftada bir gün 24 saatten az olmamak üzere tatil (izin) verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

4857 Sayılı İş Kanunu'nun "Hafta tatili ücreti" başlıklı 46. maddesi 1. fıkrasındaki; "Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir." hükümleri de bulunmaktadır.

 

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan yönetici ve öğretmenler toplamda ne kadar derse girilebilir?

 

2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün Ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplarında "Öğretmenler haftada toplam kaç saat ders verebilecekler?" sorusuna aşağıdaki cevap verilmiştir.

İşte soru ve cevabı,

"1-Öğretmenler haftada toplam kaç saat ders verebilecekler?

Öğretmenler haftada okulda girdiği dersler dahil toplam 40 saate kadar ders verebilecektir.

Örnek:

a) Öğretmen okulda haftada 21 saat derse giriyorsa + 19 saat,

b) Öğretmen okulda haftada 30 saat derse giriyorsa + 10 saat kurs verebilecektir.

c) Hafta içi maaş karşılığını doldurmayan öğretmenin kursta devam ettiği derslerden 15 saat düşüldükten sonraki kısmından ücretlendirilecektir."

Öğretmenler, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında 40 saat görev alabilecek.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ışığında öğretmenler; 15 saati aylık karşılığı, 9 saati zorunlu ek ders, 6 saati de isteğe bağlı ek ders karşılığı olmak üzere 30 saat ve hafta sonu da 10 saat olmak üzere normal dersler ile Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında 40 saat görev alabilecektir.

Öğretmenlere, Destekleme ve Yetiştirme Kursları için hafta sonu 10, hafta içi ise en fazla 15 saat ek ders ödenebilecek.

Öğretmenlarin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara istinaden alacağı Destekleme ve Yetiştirme Kursları dışındaki diger görevlere ödenecek ek dersler hariç olmak üzere hafta içi maaş karşılıgı düşüldükten sonra Destekleme ve Yetiştirme Kursları için hafta sonu 10, hafta içi ise en fazla 15 saat ek ders ödenebilecek.

Yöneticiler, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında 22 saat görev alabilecek.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ışığında yöneticiler; 6 saati aylık karşılığı, 6 saati de isteğe bağlı ek ders karşılığı olmak üzere 12 saat ve hafta sonu da 10 saat olmak üzere normal dersler ile Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında 22 saat görev alabilecektir.

Yöneticilere, Destekleme ve Yetiştirme Kursları için hafta sonu 10, hafta içi ise en fazla 6 saat ek ders ödenebilecek.

Yöneticilerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara istinaden alacağı Destekleme ve Yetiştirme Kursları dışındaki diger görevlere ödenecek ek dersler hariç olmak üzere hafta içi maaş karşılıgı düşüldükten sonra Destekleme ve Yetiştirme Kursları için hafta sonu 10, hafta içi ise en fazla 6 saat ek ders ödenebilecek. Yönetim görevine bağlı hafta sonları ödenecek olan 2 şer saatlik ek ders ücretleri extra ödenecektir.

 

Yöneticiler ne kadar ek ders alabileceklerdir?

 

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Aylık karşılığı ders " başlıklı 5. maddesi, 1. fıkrasındaki; "(1)Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli; a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat, ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir." hükümleri,

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesi, 1. fıkrasındaki; "(1)Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan; a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate, kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir." hükümleri ışığında yöneticiler; hafta içi 6 saati aylık karşılığı, 6 saati de isteğe bağlı ek ders karşılığı olmak üzere 12 saat ve hafta sonu da 10 saat olmak üzere Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alabilecektir.

Yöneticiler, aylık karşılığı ders saatlerini doldurmadan isteğe bağlı 6 saat derse giremezler.

Her ne kadar yöneticiler 23.08.2015 Tarih Ve 29454 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmesinin, İkinci Bölümü Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmesinin "Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür ve müdür başyardımcılarının aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 11. maddesindeki; "(1) 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 2006/11350 sayılı Kararın 5 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "6 saat" ibaresi; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür ve müdür başyardımcısı olarak görev yapanlar için "2 saatten az olmamak üzere 6 saate kadar" şeklinde uygulanır." hükümlerine göre "2 saatten az olmamak üzere 6 saate kadar" şeklinde aylık karşılığı derse gireceklerinden aylık karşılığı ders görevi olarak 6 saati doldurmadan diğer isteğe bağlı 6 saat derse giremeyeceklerdir.

Buna göre bir yönetici 6 saat aylık karşılığı ders görevini ders veya kurs görevi ile yerine getirdikten sonra 6 saatte isteğe bağlı kurs görevini hafta içi alabilecek ve hafta sonu da 10 saat kurs görevi alabilecektir.

Yöneticilere, ders niteliğinde yönetim görevine bağlı ek ders ödenmesine ayrıca devam edilecek.

Ayrıca; Yöneticiler Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders niteliğinde yönetim görevi" başlıklı 10. maddesindeki hükümlere binaen ek derslerini ekstra alacaklardır.

İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumlarındaki yöneticilere ders yılı süresince ayrıca haftada 2 saat artırımlı ek ders ödenmesine devam edilecek.

Akabinde 3. Dönem Toplu Sözleşmesinin, İkinci Bölümü Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmesinin "İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerinin ilave ek ders ücreti" başlıklı 7. maddesindeki; "(1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti, ikili öğretim yapan örgün eğitim kurumlarındaki yöneticilere ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ödenir." hükümlerince de ek derslerini ekstra alacaklardır.

 

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan yöneticiler hafta sonu ne kadar ek ders ücreti alabilecektir?

 

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Yetiştirme, okuma - yazma ve uyum kursları" başlıklı 8. maddesi 3. fıkrasındaki; (3)Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez. hükümlerine göre görev almaları halinde cumartesi ve pazar günleri için 2 şer saat ek ders ücreti ekstra ödenebilecektir.

Yöneticilere, görevli oldukları takdirde Cumartesi ve Pazar günleri yönetim görevi için ayrıca 2 şer saat ek ders ödenmesine devam edilecek.

Yine Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8. maddesindeki; "Görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar, ek ders görevi verilebilir." hükümlerine göre de 10 saate kadar ders görevi verilebileceğinden, örneğin Cumartesi günü 10 saat kurs dersi olan bir yöneticiye hem 10 saat ders görevi için hem de 2 saat yönetim görevi için Cumartesi gününe 12 saat ek ders ödenebilecektir. Pazar günüde ayrıca görev alması halinde yönetim görevi için 2 saat ek ders ekstra ödenebilecektir.

Yöneticilere, yönetim görevi karşılığında ödenecek 2 şer saatlik ek ders ücretleri gündüz öğretimi için belirlenen gösterge üzerinden ödenecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında Destekleme ve yetiştirme kurslarında tereddüte düşülen hususlara ilişkin 27/01/2015 tarih ve 928552 sayılı yazısının 5. maddesindeki; "5. Yönetici ve öğretmenlerin bu kapsamda çalışma günlerinde saat 18:00'dan sonra, cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirdikleri ders görevleri için ödenecek ek ders ücretinin gece öğretimi için belirlenen gösterge üzerinden, bu sürelerin dışında fiilen yerine getirilen ders görevleri ile yönetim görevi karşılığında ödenecek ek ders ücretlerinin ise gündüz öğretimi için belirlenen gösterge üzerinden ödenmesi gerekmektedir." hükümlerince mesai saatlerinde saat 18:00'dan sonra, cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirdikleri ders görevleri için gece öğretimi için belirlenen gösterge üzerinden, hafta içi mesai saatlerindeki görevler ile yöneticlere ödenmekte olan yönetim görevi karşılığında ödenecek ek ders ücretleri ise gündüz öğretimi için belirlenen gösterge üzerinden ek ders ücreti ödenecektir.

 

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan öğretmenler hafta içi 30 ve hafta sonu 10 saat olmak üzere 40 saat derse girdiğinde DDH ve Sınıf Öğretmenliği ücretini alabilecek midir?

 

2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün Ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplarındaki;

"1-Öğretmenler haftada toplam kaç saat ders verebilecekler?

Öğretmenler haftada okulda girdiği dersler dahil toplam 40 saate kadar ders verebilecektir."

Sorusuna verilen cevap ile,

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında Destekleme ve yetiştirme kurslarında tereddüte düşülen hususlara ilişkin 27/01/2015 tarih ve 928552 sayılı yazısının 2. maddesindeki;

"2. Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerinin, normal müfredat kapsamında okuttukları dersler dahil olmak üzere haftada en fazla 40 sat ders okutmaları mümkün olup; bu derslerden hafta içinde okuttuklarının öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi gerekmektedir."

Açıklamalarınca "Öğretmenlere verilecek ek ders 40 saatle sınırlandırıldı." denilerek 15 saat maaş karşılığı düşüldükten sonra sınıf öğretmenliği ve DDH görevine ek ders ödemeyerek 25 saat ek ders ödeyen kurumlar ile öğretmenlere belleticilik ve ders dışı eğitim çalışmaları görevleri vermeyen ve bu görevlere binaen ek ders ödemesi yapmayan kurumlar olduğu bilgisi sitemize iletilmiştir. Fakat açıklamalara dikkatle bakıldığında alınacak ek dersin 40 saatle sınırlandırılmadığı okutulacak azami dersin 40 saat olarak sınırlandırıldığı açıkça görülmektedir.

 

Peki; Öğretmenler ne kadar ek ders alabileceklerdir?

 

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesi, 1. fıkrasındaki; "(1)Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli; c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat, ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir." hükümleri,

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesi, 1. fıkrasındaki; "(1)Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan; b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate, kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir." hükümleri ışığında öğretmenler; hafta içi 15 saati aylık karşılığı, 9 saati de isteğe bağlı ve 6 saati zorunlu ek ders karşılığı olmak üzere 30 saat ve hafta sonu da 10 saat olmak üzere Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alabilecektir.

Öğretmenlere, sınıf öğretmenliği görevine binaen ayrıca 2 saat ek ders ödenmesine devam edilecek.

Ayrıca, Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesi, 5. fıkrasındaki; "(5) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi halinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir." hükümlerince,

Öğretmenlere, fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenmesine devam edilecek.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara "Hazırlık ve planlama görevi" başlıklı 11. maddesindeki; "(1) Bu Kararın 10 uncu maddesinde sayılanlar hariç, müdür yetkili öğretmenler dahil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir." hükümlerince Öğretmenler ayrıca 2 saat sınıf öğretmenliği ve 3 saat ders dışı hazırlık görevlerine binaen extra 5 saat ek ders ücreti alabilmektedir. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının 10 saat dersi için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenmeyecektir.

Öğretmenlere, belleticilik görevine binaen ayrıca ek ders ücreti ödenmesine devam edilecek.

Ayrıca; Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Belleticilik görevi" başlıklı 13. maddesindeki; "(1) Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim - öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere her belleticilik görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenir. Bunlardan 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir günde 3'ten fazla belletici görevlendirilemez ve bunlara ayda ödenecek ek ders ücreti 48 saati geçemez.

(2) Vekaleten atananlar dahil yöneticilere, ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilmez." hükümleri,

3. Dönem Toplu Sözleşmesinin, İkinci Bölümü Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmesinin "Belleticilik görevi verilen öğretmenlerin ek ders ücreti" başlıklı 13. maddesindeki; "(1) 2006/11350 sayılı Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlarından belletici olarak görevlendirilenlerden gece nöbet tutanlar da söz konusu fıkrada öngörülen 2 saatlik ilave ek ders ücretinden yararlandırılır." hükümlerince belleticilik görevlerine binaen extra ek ders ücreti alabilecektir.

Öğretmenlere, ders dışı eğitim çalışmaları görevine binaen ayrıca ek ders ücreti ödenmesine devam edilecek.

Yine, Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders dışı eğitim çalışmaları" başlıklı 17. maddesindeki; " (1) Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili (Değişik: 25/07/2010 tarihli ve 27652 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile) dallar ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinesinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak yürütülen bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları kapsamında fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, her bir saat çalışma karşılığında gündüz ücreti üzerinden, haftada azami 6 saati geçmemek üzere, her bir ders saati başına 1 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %5'ini geçemez. Bu etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranılacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir. Etkinlik programları okul müdürlüklerince hazırlanır ve milli eğitim müdürlüklerince onaylanır.

(2) Vekaleten atananlar dahil yöneticilere, bu madde kapsamında ek ders görevi verilmez." hükümlerince,

3. Dönem Toplu Sözleşmesinin, İkinci Bölümü Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmesinin "Ders dışı eğitim çalışmaları" başlıklı 3. maddesindeki; "(1) 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 17 nci maddesinde yer alan "%5" sınırı, "%6" olarak uygulanır." hükümlerince yapılacak görevlerine binaen ek ders ücretini extra alabileceklerdir.

Kısacası bir öğretmen hafta içi toplamda 30 saat ders ve kursa ve hafta sonu 10 saat kursa girdiğinde sınıf öğretmenliği ve DDH olmak üzere toplamda 30 saat ek ders ücreti alabilecektir. Akabinde zamanı uygun olduğunda belleticilik görevini yerine getirdiğinde bu görevine ait ek ders görevini ve ders dışı eğitim faaliyeti görevi olması halinde de bu görevine ait ek ders ücretlerini ekstra alabilecektir.

Öğretmenlere, hafta içi bir gün nöbet görevine binaen ayrıca ek ders ücreti ödenmesine devam edilecek.

Yine 3. Dönem Toplu Sözleşmesinin, İkinci Bölümü Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmesinin "Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti" başlıklı 22. maddesindeki; "(1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada 2 saati ve 2017 yılında ise haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir." hükümleri uyarınca da öğretmenler ekstra olarak hafta içi bir gün nöbet görevine binaen ek ders ücreti alabilecektir.

Öğretmenlere, merkezi sınavlardaki görevine binaen ayrıca sınav ücreti ödenmesine devam edilecek.

Yine 3. Dönem Toplu Sözleşmesinin, İkinci Bölümü Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmesinin "Milli Eğitim Bakanlığınca hafta sonu yapılan merkezi sınavlarda görev alanlara ödenecek sınav ücretleri" başlıklı 18. maddesindeki; "(1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin beşinci fıkrasında sayılan sınavlardan hafta sonu tatillerinde yapılan merkezi sınavlarda fiilen görev yapanlara, 2006/11350 sayılı Karar uyarınca herhangi bir ek ders ücreti ödenmemek kaydıyla, 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre sınav ücreti ödenir. Ücreti döner sermayeye yatırılmak suretiyle yapılan sınavlar için bu kapsamda yapılacak ödemeler döner sermaye bütçesinden karşılanır." hükümleri uyarınca da öğretmenler kurs görevinin olduğu gün dışında ders sınav görevine binaen sınav ücretini extra alabilecektir.

Öğretmenlere, ders sınav görevine binaen ayrıca ek ders ücreti ödenmesine devam edilecek.

Yine,Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders Sınav görevi" başlıklı 12. maddesindeki hükümlerince,

 

3. Dönem Toplu Sözleşmesinin, İkinci Bölümü Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmesinin "Sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü" başlıklı 4. maddesindeki; "(1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan sınavlar için aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü görevlerine yönelik öngörülen sınırlamalar uygulanmaz." hükümlerince,

3. Dönem Toplu Sözleşmesinin, İkinci Bölümü Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmesinin "Yabancı dil dersi yazılı ve sözlü sınavlarında görev alan sınav komisyonu üyeleri" başlıklı 19. maddesindeki; "(1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin birinci fıkrasının uygulanmasında, bu fıkrada öngörülen sorumluluk sınavları kapsamında yapılan yabancı dil dersi sınavlarında görev alan sınav komisyonu üyelerinin yazılı ve sözlü sınav komisyon üyelikleri ayrı ayrı değerlendirilir." hükümlerince sınav görevlerine bağlı olarak öğretmenlere ek ders ücretleri ekstra ödenecektir.

 

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan yönetici ve öğretmenlere hangi saatlerdeki görevleri gece ücreti üzerinde ödenecektir?

 

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında Destekleme ve yetiştirme kurslarında tereddüte düşülen hususlara ilişkin 27/01/2015 tarih ve 928552 sayılı yazısının 5. maddesindeki; "5. Yönetici ve öğretmenlerin bu kapsamda çalışma günlerinde saat 18:00'dan sonra, cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirdikleri ders görevleri için ödenecek ek ders ücretinin gece öğretimi için belirlenen gösterge üzerinden, bu sürelerin dışında fiilen yerine getirilen ders görevleri ile yönetim görevi karşılığında ödenecek ek ders ücretlerinin ise gündüz öğretimi için belirlenen gösterge üzerinden ödenmesi gerekmektedir." hükümlerince mesai saatlerinde saat 18:00'dan sonra, cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirdikleri ders görevleri için gece öğretimi için belirlenen gösterge üzerinden, hafta içi mesai saatlerindeki görevler ile yöneticlere ödenmekte olan yönetim görevi karşılığında ödenecek ek ders ücretleri ise gündüz öğretimi için belirlenen gösterge üzerinden ek ders ücreti ödenecektir.

 

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan yönetici ve öğretmenlerin hangi görevleri aylık karşılığı görev sayılamaz?

 

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında Destekleme ve yetiştirme kurslarında tereddüte düşülen hususlara ilişkin 27/01/2015 tarih ve 928552 sayılı yazısının 2 ve 5. maddesi ile ek dersle ilgili esaslar ışığında mesai saatlerinde saat 18:00'dan sonra, cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirdikleri ders görevleri aylık karşılığı sayılamaz bu görevler karşılığında gece öğretimi için belirlenen gösterge üzerinden ek ders ücreti ödenecektir.

 

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan öğretmenlere aylık karşılığı görevini veya zorunlu ek ders görevini doldurmuyorsun denilerek mesai saatleri dışında ve hafta sonları kurs görevi verilebilir mi?

 

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesinde, aylık karşılığı ders görevi ile ilgili olarak; "Bu yükümlülük (aylık karşılığı ders okutma yükümlülüğü) öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir." hükümleri ve "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesinde ise "k ders görevi ile ilgili olarak; "alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre öğretmenlere mesai saatleri içerisinde alanı dışında aylık ve zorunlu ek ders karşılığı görev verilebilmesi için öğretmenin izni gerekmekte kendi alanında ise isteğine bakılmaksızın Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 5. ve 6. maddesinde belirtilen kriterlere göre aylık ve ek ders karşılığı görev verilebilmektedir.

Fakat burada öğretmenin isteğine bakılmaksızın aylık karşılığı ve zorunlu ek ders karşılığı kendi alanında veya farklı alanda Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında, mesai saatlerinde saat 18:00'dan sonra, cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde görev verilemez.

Ayrıca Benzer bir konuda Türk Eğitim-Sen Burdur Şubesi tarafından Burdur İl'inde görev yapan öğretmenlerin her gün saat 16.00'ya kadar görev yerlerinden ayrılmamalarına ilişkin işlemin kaldırılması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali için dava açılmıştır. Isparta İdare Mahkemesinin 2011/298 E. 2011/1270 K. Sayılı ve 21.12.2011 tarihli karar ile işlemin iptaline hükmedilmiş olup; kararın gerekçesinde, ilköğretim okulu öğretmenlerinin haftalık çalışma saatleri ile okullardaki günlük ders ve teneffüs sürelerinin mevzuatta ayrıntılı olarak düzenlendiği, bu süreler dışında görev yerinde kalmaya zorlanamayacakları belirtilmiştir.

Isparta İdare Mahkemesinin 2011/298 E. 2011/1270 K. Sayılı ve 21.12.2011 tarihli kararı için tıklayınız.

Yine Benzer bir konuda Elazığ Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde Motorlu Araçlar Teknolojisi öğretmeni olarak görev yapan Türk Eğitim-Sen üyesi öğretmenin Elazığ 2.İdare Mahkemesi'nde açtığı; gece eğitimi dersleri karşılığı eksik ödenen haftalık 6 saat ders ücretinin ve mesai saatleri dışında yaz eğitimi döneminde girmiş olduğu telafi eğitimi dersleri ile ilgili olarak haftalık 6 saat olmak üzere toplam 12 saat ders ücretinin tarafına ödenmesi istemiyle yaptığı idari başvurunun reddine ilişkin ve söz konusu idari işlemin; hafta içi mesai saatinden sonra yasal tatil döneminde çalıştığının sabit olduğu ve bu dönemde ek ücretlerinin yasa gereği artırımlı olduğunun haksız, hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek açtığı idari işlemin iptaline yönelik davada, Elazığ 2.İdare Mahkemesi dava konusu işlemin iptal edilmesi yönünde, 29/04/2014 tarihinde karar vermiş ve bu karar Malatya Bölge İdare Mahkemesi'nce onanarak kesinleşmiştir.

Elazığ İdare Mahkemesinin 2013/1131 E. 2014/330 K. Sayılı ve 29.09.2014 tarihli kararı ve Malatya Bölge İdare Mahkemesinin 2014/1400 E. 2014/992 K. Sayılı ve 31.10.2014 tarihli kararı için tıklayınız.

Öğretmenlerin isteğine bakılmaksızın aylık karşılığı ve zorunlu ek ders karşılığı kendi alanında veya farklı alanda Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında, mesai saatlerinde saat 18.00'dan sonra, cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde görev verilememesin gerekçesi için 657 sayılı kanunun mesai saatlerini içeren maddelerine bakılması gerekmektedir.

 

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan yönetici ve öğretmenlere ödenecek ek ders ücreti ne kadardır?

 

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesine göre açılan kurslarda görevli öğretmenlerin alacakları ek ders ücret ödemelerine ilişkin 15/04/2015 tarih ve 29327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 9. maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılmıştır.

İşte o değişiklik;

"MADDE 9 - 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir."

Aynı kanunun 40. maddesindeki "Bu Kanunun; a) 30 uncu maddesi 19/2/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, b) 32 nci maddesi 26/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer." hükümlerine göre 657 sayılı kanunda yapılan ek ders değişikliği yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğinden bu değişiklikle 15 Nisan 2015 tarihinden itibaren hafta sonu veya hafta içinde yapılan kurslarda görev alan öğretmenlere ek ders ücreti yüzde 100 zamlı ödenmektedir.

Ayrıca; 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Ders Ve Konferans Ücretleri" başlıklı 176. maddesi 1. fıkrasındaki; "Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir." hükümlerine göre kursların saat cumartesi ve pazar günleri ile 18.00' den sonra verilen ders saatleri 150 gösterge rakamı üzerinden ödenecektir.

DYK KILAVUZUNUN TAMAMINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

bottom of page