top of page

İlk defa Atanan Öğretmenlerden İstenen Belgeler

ATAMALARIN DUYURULMASI, TEBLİGAT VE GÖREVE BAŞLAMA

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihte Bakanlığın internet adresinden duyurulacaktır.

Atama kararnameleri, PDF formatında il millî eğitim müdürlüklerine internet aracılığıyla

gönderilecektir. Atananlara, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre tebligat yapılarak tebliğ

tarihinden itibaren yasal 15 günlük süre içerisinde göreve başlamaları gerektiği bildirilecektir.

Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atama sonuçlarının

duyurulduğu günü takip eden iş gününden itibaren, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine

başvurmak suretiyle göreve başlayabileceklerdir.

Sözleşmeli öğretmen olarak görevli iken kadrolu öğretmenliğe atanmış olanların tebligatları,

bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerine yapılacaktır. Bu durumdaki sözleşmeli öğretmenler,

bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yaparak kadrolu öğretmen olarak

atanmaları nedeniyle “sözleşmelerinin feshi”ni isteyeceklerdir. “sözleşmenin feshi” istenmesi

hâlinde, bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerince göreve başlama esnasında gerekli olan ve

hâlen geçerliliği bulunan belgelerin birer örneği, ataması yapılan öğretmenlerin dosyalarında

bırakılmak kaydıyla “asıl”ları öğretmene teslim edilecek, dosyaları da en kısa sürede atandıkları il

millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

Göreve başlayacak adaylardan, bu “Kılavuz’un “Adaylardan İstenecek Belgeler” başlıklı

7.2’nci maddesinde belirtilen belgeler” istenecektir. Belgeler üzerinde yapılacak inceleme

sonucunda, sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır.” ibaresi bulunanlara ait “sabıka

sorgulama belgesi” ile buna ilişkin “mahkeme kararı”, Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama

ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlıkta

oluşturulacak “Sicil Kaydını İnceleme Komisyonu”nun vereceği karar doğrultusunda işlem

yapılacaktır.

Adayın sağlık durumunun, öğretmen olarak görev yapmasına engel oluşturabileceği

hususunda tereddüt oluşması hâlinde, göreve başlatılmayıp “yurdun her bölgesinde ve iklim

şartlarında öğretmenlik yapabileceği”ne ilişkin tam teşekküllü hastanelerden son altı ay içinde

alınacak “sağlık kurulu raporu” istenecektir. Rapor, açıklayıcı bir resmî yazı ekinde Personel

Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına gönderilerek görüş

istenecektir.

Göreve Başlamada İstenecek Belgeler:

Öğretmen olarak ataması yapılanlar, başvuru esnasında istenilen belgeler yanında;

a) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),

b) Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir.),

c) Elektronik Başvuru Formu’nun onaylı örneği ile birlikte,

ç) Millî sporcular, yukarıdaki belgelerin yanında, ilgili mevzuatına göre “millî sporcu

unvanını kazandığına dair belge” veya kurumca onaylı örneği ile birlikte,

atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne başvuruda bulunacaklardır.

Tüm atama çeşitlerine göre başvuru yapanların “sağlık, adli sicil, askerlik durumları” ile

açıktan atama ve açıktan ilk atama çeşidine göre başvuru yapanların “Sosyal Güvenlik Kurumundan

(Devredilen Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli olmadığına ilişkin kişisel durumları”,

Elektronik Başvuru Formu’nda beyan edilmiştir.

1- Göreve başlayacaklardan istenen belgelerin, il ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerince ilgili

kurumlardan elektronik ortamda alınabilmesi durumunda, buna ilişkin belgeler, adaydan ayrıca

istenmeyecektir.

2- İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler göreve başlatılacak, belgelerinde eksiklik

görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır. Öğretmenliğe Başvuru

Formu’ndaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler arasında farklılık olduğu tespit edilenlerin durumu

valilikçe değerlendirilecektir. Durumu uygun bulunanlar göreve başlatılacaktır. Göreve

başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğüne

bildirilecektir.

423 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Aşağıda tarafımızca hazırlanan hazır günlük planların listesi bulunmaktadır. Alfabetik sırayı takip ederek branşları inceleyebilirsiniz. Arapça Branşı Hazır Ders Planları ​ Arapça Dersi (Ortaokul) Ara

bottom of page